2017-10-12 13:27

Tydliggörande angående vadhållning inom innebandy

I samband med Karolinska Institutet, Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundets studie ”Spel om Pengar I Idrottens Värld” vill Svensk Innebandy tydliggöra vad som gäller angående vadhållning och manipulation av innebandymatcher. 

Följande går att läsa i Riksidrottsförbundets regelverk: Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet: 

1 § Vadhållning samt manipulation

1.1 Allmänt
Det är förbjudet att uppsåtligen eller av oaktsamhet medverka i vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet i enligt vad som närmare anges i detta reglemente.

Specialidrottsförbund (SF) har rätt att i sina stadgar eller tävlingsregler föreskriva om tävlingsbestraffningar eller göra andra tillägg till detta reglemente.

Det är en skyldighet för alla SF, specialidrottsdistriktsförbund (SDF), distriktsidrottsförbund (DF), föreningar eller IdrottsAB, förtroendevalda och andra ledare, idrottsutövare, domare och övriga tävlingsfunktionärer att ha vetskap om innehållet i detta reglementes vid varje tid gällande bestämmelser. SF är skyldigt att arbeta för att motverka förbjuden vadhållning och manipulation inom förbundet och anslutna föreningar samt upprätta en plan för information och utbildning.

Alla juridiska och fysiska personer som nämns i 14 kap. 1 § Riksidrottsförbundet (RF) stadgar omfattas av detta reglemente. Om djur använts som en del i vadhållningen eller manipulationen föranleder det inte någon påföljd mot djuret.

För att kunna bli föremål för bestraffning måste en förseelse ha skett inom verksamhet som organiseras eller sanktionerats av organisation inom RF.

Med begreppet tävling avses vid tillämpningen av detta reglemente även tävlingsliknande arrangemang, t.ex. men inte begränsat till träningar och uppvisningar vid vilka berörd idrotts tävlingsregler i huvudsak tillämpas. 

1.2 Vadhållning
Idrottsutövare, förtroendevalda och övriga ledare, domare och övriga tävlingsfunktionärer eller andra som kan påverka resultatet av en tävling eller delmoment under en tävling, får inte själv eller genom ombud, vare sig inom eller utom riket, ingå vadhållning gällande utgången av tävlingen eller annat förhållande rörande tävlingen av vad slag det vara må, t.ex. men inte begränsat till olika tävlingsmoment under tävlingen enligt vederbörande idrotts tävlingsregler.

Notering: Även Svensk Innebandys tävlingsbestämmelser förbjuder det här, men där är sanktionen inte personlig utan SIBF kan utdöma tävlingsbestraffningar för föreningen/laget som förlorar poäng (se nedan kap 5 §8, se särskilt första stycket). 

§8 Vadhållning
Spelare, ledare, domare eller annan som kan påverka resultatet av en match eller delmoment under en match, får inte själv eller genom ombud, vare sig inom eller utom riket, ingå vadhållning gällande utgången av matchen eller annat förhållande rörande matchen, t.ex. frislag, straffar, utvisning av spelare.

Inte heller får denne ingå vadhållning enligt ovan som rör andra matcher i samma serie eller turnering som denne tävlar i eller matcher som dennes förening inom samma idrott är delaktiga i. 

Det är även förbjudet att delta i eller på annat sätt medverka till sådan manipulation som angetts ovan oavsett om personen själv eller genom ombud ingått vadhållning.

Om en sådan person blir kontaktad av någon annan för att medverka till vadhållning eller annan manipulation på angivet sätt är personen skyldig att omgående underrätta SIBF om detta. 

Den som medverkar eller försöker medverka till manipulation enligt ovan ska anmälas till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar. Den som inte omfattas av RF:s bestraffningsregler kan komma att förbjudas tillträde till idrottsevenemang under en viss tid. (ändr. 2016)


Mer info
RF:s sida min match.


Kontaktperson: Linda Noppa

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>