2012-03-28 16:45

Skatterevision inom innebandy och projekt elitutveckling

Skatteverket genomför sedan några år tillbaka ett riksomfattande projekt inriktat mot elitidrotten. Syftet med Skatteverkets ”elitprojektet” är att kartlägga och kontrollera att föreningar och företag i sfären kring dessa följer gällande skatteregler.

Bakgrund?
Skatteverket genomför sedan några år tillbaka ett riksomfattande projekt inriktat mot elitidrotten. Syftet med Skatteverkets ”elitprojektet” är att kartlägga och kontrollera att föreningar och företag i sfären kring dessa följer gällande skatteregler. Svensk innebandy har under ett antal år sett ett behov att dels analysera organisation/ekonomi inom elitinnebandyn, ”hur är det ställt i våra elitklubbar?”, och dels höja lägstanivån på organisation/ekonomi i syfte att kunna följa dels gällande regelverk (skattemässiga såväl som innebandymässiga), och dels höja kvalitén inom innebandyns elitklubbar i syfte att kunna utveckla erbjudandet, och på så sätt flytta fram innebandyns positioner.


Nuläget?
Många föreningar inom innebandy har tillsammans med ett stort antal andra elitföreningar inom flera lagidrotter blivit uttagna för revision av Skatteverket (se bilagd pressrelease från Skatteverket februari 2012). Tendensen är att alla klubbar inom innebandy torde inom något år ha varit föremål för skatterevision.


Resultat av innebandyns egen ”projekt elitutveckling”?

Säsongen 10/11 utvärderades SSL/Elit ekonomi och organisation, som gav vid handen hur det är ställt idag (40 % är välskötta, 40 % har näsan över vattnet, och 20 % har stora problem och behöver hjälp). Säsongen 11/12 följdes arbetet upp med en djupare analys om nuläget, vilket gav vid handen att behovet om stöd av utveckling är fortsatt stort, och här gjordes en djupare analys (inte bara ekonomi), utan också avseende organisation, som årsmöten, revision och budgetarbete.


Vidtagna åtgärder?

• Analys gjordes 10/11 och 11/12 avseende elitklubbarnas ekonomi och organisation.
• Analys avrapporterad till alla elitklubbar februari 2011 och februari 2012 vid elitklubbarnas årliga elitkonferens.
• Flertalet artiklar lades ut på innebandy.se under våren 2011 (sker nu samma sak våren 2012), vilket följdes upp av bl. a innebandymedia, och som i sin tur ledde till artiklar i riks- och lokalmedia.


Kommande steg?

• Säsongen 11/12 genomförs föreningsbesök (hos de 20 % som är i störst behov av hjälp som resultat av analysen), och påbörjades att upprätta individuella planer för berörda klubbar, hur förbättra organisationen i klubben, och hur bättre följa upp ekonomin.
• Våren 2012 träffar SIBF Skatteverket i syfte att utveckla samarbetet och underlätta för innebandyns elitklubbar.
• Våren 2012 är ett PM under upprättande till elitklubbar som informeras om Skatteverkets pågående revision, och hur kan vi förbereda oss i klubben.
• Säsongen 2012/2013 kommer ett tredje år att analyseras, inte minst med uppföljning av pågående skatterevision, och en analys påbörjas, med syftet att få till stånd en förändring av SKV syn inom vissa områden (t ex kostförmåner i anslutning till bortamatcher).
• Februari 2013 sker nästa avrapportering till elitklubbarna på den årliga elitkonferensen.


Fokuserade områden?

• Fortsatt analys av nuläget och utvecklingen i elitklubbarna
• Stöd och hjälp till elitklubbar att stärka sin organisation
• Bearbeta Skatteverket via lobbyarbete (gentemot RF och andra idrotter) om förändrad syn av bland annat vissa förmåner och punktskatter.


Kontaktperson: Tomas Eriksson

<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>