2005-12-05 07:30

Beslutet i protestärendet

Som vi informerade i lördags beslutade SIBF:s tävlingskommitté att bifalla AIK:s protest i matchen mot Jönköping. Här presenterar vi beslutsmeddelandet.


Beslut från TK:s möte 2005-12-03.

Beslutande: Peter Öhman, Greger Sandell och Fredrik Pettersson.

§ 113  a) Protest AIK - Jönköping
Protest har inkommit från AIK gällande matchen AIK – Jönköpings IK som spelades 2005-11-11.
Övriga inkomna handlingar: Jönköpings IK samt domarparet Andersson/Fahlander. Förutom detta har en muntlig föredragning skett från domarparet. Övriga handlingar är matchprotokoll.

AIK anför i sin textframställan följande:
Efter 5.19 av den första perioden utvisas Jönköping spelare nr 9 David Gillek 2+10 minuter för osportsligt uppträdande.

10.05 in i den tredje perioden utvisas återigen spelare Nr 9 David Gillek 2+10 minuter för osportsligt uppträdande.

Enligt regelhandboken kapitel 6 regel 615 § 3 skall detta rendera i matchstraff 2 och 5 minuters lagstraff för det felande laget.

Under utvisningen reducerar AIK till 3-4, detta sker efter 11.53 och Jönköping blir då fulltaliga. Istället för power play för AIK i ytterliggare 3.12 sekunder, så återupptas spelet med 5 mot 5. 2.04 (13.57 på matchklockan) senare gör Jönköping 3-5 i spel 5 mot 5.

AIK innebandy yrkar med hänsyn tagit ovan matchavgörande regelfel att: Matchen ska spelas om eftersom domarens misstag påverkar utgången av matchen.

Jönköpings IK anför i sin textframställan följande:
Avseende händelseförloppen som föranleder AIK: protest har vi inget att erinra utan kan bara konstatera att domarna tagit ett felaktigt beslut.

Vi ser det dock som uteslutet att matchen på grund av detta ska spelas om

Domarparet Andersson/Fahlander anför i sin textframställan:
Undertecknade kan inte förneka att regelfel begåtts. Undertecknade vill dock betona att det inte var med uppsåt som M2 inte verkställdes, utan av tillfällig förvirring samt okunskap.

TK konstaterar att förutom ovan inlagor som direkt berör den del som TK kommer att behandla, så har även en dialog skett med domarparet muntligt angående den del som gäller informationsflödet mellan sekretariat och domarparet. Detta då deras inlagor inte samstämmer.

TK har dock konstaterat att det som AIK nedtecknat som påpekande ej har uppfattats så av domare Fahlander, utan som en ej fullständig upplysning. Dock påverkar detta ej TK:s beslut pga. att det är domarnas ansvar att ha kunskap om aktuell regel.

TK har att bedöma om dels protest ska bifallas/avslås samt om, vid bifall, händelsen varit matchavgörande.

TK konstaterar att ett tekniskt fel är begånget av domarparet Andersson/Fahlander i samband med Jönköpings spelare nr 9 David Gilleks andra 2+10 minuter för osportsligt uppträdande eftersom matchstraff 2 ej utdelats.

Se nedan utdrag från regelhandboken

610 Förseelser som leder till 2 minuter lagstraff + 10 minuter personligt straff
1) När en spelare eller ledare gör sig skyldig till osportsligt uppträdande. (925)
Med osportsligt uppträdande avses att med tal, mimik eller gester uppträda förolämpande mot domare, spelare, ledare, övriga funktionärer eller publik, att avsiktligt välta målburen när spelet är avblåst, att sparka eller med klubban eller annan utrustning slå i sargen eller målburen eller att kasta klubban eller annan utrustning i byteszonen eller när spelet är avblåst.

615 Förseelser som leder till matchstraff 2
3) När en spelare eller ledare gör sig skyldig till fortsatt eller upprepat osportsligt uppträdande. (925)
Matchstraffet ersätter den sista utvisningen, men ska fortfarande leda till 5 minuter lagstraff. Med fortsatt avses i samma sekvens och med upprepat vid ytterligare ett tillfälle under matchen.

TK konstaterar vidare att Jönköping IK:s utvisning upphört vid mål efter 11 minuter och 53 sekunder in i tredje perioden och går därför miste om 3 minuter och 12 sekunder ytterligare i spel fem mot fyra.

TK konstaterar vidare att om AIK gjort mål, oavsett antal, under återstoden av den till matchstraffet medföljande femminutersutvisningen, så hade utvisningen ej upphört utan spel fem mot fyra hade fortsatt.

TK konstaterar vidare att under denna tidsperiod (3 minuter och 12 sekunder) utökar Jönköpings IK sin ledning till fem mål mot tre i spel fem mot fem.

TK konstaterar att dessa ovanstående omständigheter sammantaget anses vara matchavgörande.

TK beslutar att bifalla AIK:s protest samt återbetala erlagd protestavgift på 2000 kr.

TK beslutar vidare att händelsen är att betrakta som matchavgörande och att matchen ska spelas om.

TK beslutar att tidigare match annulleras, undantaget eventuella inlämnade anmälningar till bestraffning på händelser som skett i matchen.
 
TK beslutar vidare att omspelsmatch ska spelas före omgång 21 i grundserien (2006-02-19). AIK och Jönköpings IK anmodas inkomma med nytt speldatum för fastställande av SIBF: s TK.

Martin Wolmhed och Jonas Peterson anmälde jäv.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>