2013-03-26 12:00

Beslut från Juridiska Nämnden

Efter kvartsfinalen mellan IBF Falun och Caperiotäby FC den 19 mars 2013 i SSL Herr anmäldes Mikael Karlsson (Caperiotäby FC) till bestraffning av matchdomarna. Anmälan inkom fredagen den 22 mars.

Ärende JN D12/13-47a.
 
Domarna framhöll att Mikael Karlsson uttalat sig på Twitter och att detta uppfattats som rasistiskt och kränkande för en av matchdomarna som är av utländsk härkomst. Till stöd för sin anmälan lämnades utskrift av fyra twitterinlägg in varav ett inlägg bedömdes som anmälningsgrundande.
 
Med anledning av att JN ser allvarligt på rasistiska tillmälen beslutades samma dag som anmälan inkom att Mikael Karlsson skulle stängas av under utredning då det bedömdes som sannolikt att den anmälda förseelsen skulle leda till avstängning (jml. Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap 13 §). Beslut om avstängning under utredning är ett beslut som gäller omedelbart och kan enligt gällande regelverk tas utan att den anmälde dessförrinnan hörts. Sådan avstängning bör endast ske i fall då förseelsen är så allvarlig att det skulle te sig som stötande om den anmälde fortsätter att tävla under tiden fram tills dess att bestraffningsärendet avgjorts.
 
Mikael Karlsson bereddes utan dröjsmål tillfälle att yttra sig och inkom med ett yttrande angående anmälan under samma fredagskväll. Mikael Karlsson anförde att det skulle varit någon annan som lagt beslag på hans mobiltelefon och sedan skrivit inlägget.
 
JN fattade beslut i ärendet söndag den 24 mars.
 
JN gjorde efter vad som framkommit i ärendet den sammantagna bedömningen att det varit Mikael Karlsson själv som skrivit inlägget. Språkbruket mot den aktuella domaren uppfattades som rasistiskt och kränkande och det var en försvårande omständighet att det riktats mot en domare samt spridits via Twitter.
 
Efter en samlad bedömning fann JN enhälligt att Mikael Karlsson genom anmält inlägg på Twitter uppträtt otillbörligt mot en domare enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap 2 § 7 p.
 
JN beslutade att stänga av Mikael Karlsson fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2013-10-13. Tiden som Mikael Karlsson var avstängd under utredning inräknades i beslutet.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>