2012-03-16 11:15

Beslut från Disciplingruppen

Svenska Innebandyförbundets disciplingrupp (SIBF DG) har fattat beslut i ärende 11/12-35, gällande spelaren Therese Strömberg i IBF Falun.

Det var efter första kvartsfinalen den 9 mars som Therese Strömberg anmäldes till bestraffning.

Av anmälan har framgått att Therese Strömberg under matchen slagit en motståndare i ansiktet vilket föranlett allvarlig skada. Som bevisning har det åberopats en videosekvens.

SIBF DG gör bedömningen att Therese Strömberg med avsikt och med betydande kraft riktar ett slag mot övre delen av kroppen. Detta innebär en stor risk för skada, något som hon måste ha insett. Motståndaren har skadats till följd av Therese Strömbergs slag.

SIBF DG finner att Therese Strömberg gjort sig skyldig till våld enligt Riksidrottsförbundets stadgar 14 kap. 2 § 8 p.

När det kommer till bestraffningens längd så anser SIBF DG, med hänsyn till kraften i det våld som Therese Strömberg brukat, att denna ska omfatta en tidsbestämd avstängning om sex veckor. Detta innebär att Therese Strömberg stängs av under resterande del av säsongen.


<div id="sj-widget"></div>

<script type="text/javascript" src="https://www.sj.se/microsite-widget/microsite-widget.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    (function(root) {

        var SJ = root.SJ;

        var configuration = {

            micrositeId: "79227fe7-927e-4da0-8bf3-225d396adfec",

            language: "sv"

        };

        SJ.widget.init(configuration);

    }(this));

</script>